Apmācības “Pārrobežu maksātnespējas principi un prakse”

2020.gada 2. un 5.oktobrī tiek aizvadītas Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Eiropas Komisiju organizētās mācības “Pārrobežu maksātnespējas principi un prakse” Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas finansētā projekta “Atbalsts parādu restrukturizācijai Latvijā” (Support for debt restructuring in Latvia) ietvaros. Tālāk

Ar ZAB “Rasa un Ešenvalds” palīdzību tiek atjaunota amatā pašvaldības domes deputāte

ZAB “Rasa un Ešenvalds” partneris, zvērināts advokāts Armands Rasa pārstāv domes deputāti strīdā pret Ogres novada pašvaldības domi par prettiesisku domes deputāta pilnvaru anulēšanu. Tālāk

ZAB “Rasa un Ešenvalds” biroja partnerim Armandam Rasam ir izdevies panākt netaisnīga Administratīvās apgabaltiesas sprieduma atcelšanu, lieta tiks nosūtīta jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā

Zvērinātam advokātam un ZAB “Rasa un Ešenvalds” biroja partnerim Armandam Rasam ir izdevies panākt netaisnīga Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 2.novembra sprieduma atcelšanu, lieta tiks nosūtīta jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Tālāk

Spējīgi jaunās paaudzes profesionāļi

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds izveidots, apvienojot spēkus diviem spējīgiem un apņēmības pilniem jaunās paaudzes juristiem – Armandam Rasam un Jānim Ešenvaldam. Abi ir uzkrājuši bagātīgu profesionālo pieredzi, strādājot vadošajos Latvijas advokātu birojos, līdz nonākuši pie lēmuma izveidot paši savu praksi.

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds piedāvā kvalitatīvu juridisko pakalpojumu sniegšanu tiesvedības procesos Latvijā, kā arī starptautiskās šķīrējtiesās un Eiropas Savienības tiesā.

Gūt panākumus iespējams vienīgi, ja neapstājas pie sasniegtā un vienmēr tiecas iegūt maksimāli labāko rezultātu, neraugoties uz lietas sarežģītības pakāpi.

Pieredze liecina, ka tiesvedības procesos izšķirīga nozīme bieži vien ir tieši sīkumiem, tāpēc īpaši svarīga ir rūpīga lietas apstākļu izvērtēšana un līdzīga rakstura tiesvedības procesu analīze, sniedzot advokāta palīdzību. Dzirkstoša enerģija, nesavtīga atdeve un personīga pieeja ikvienam klientam – tā ir zvērinātu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds sasniegumu formula.

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds ir Latvijas Jauno juristu asociācijas, Sertificētu maksātnespējas administratoru asociācijas, Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas, kā arī starptautisko organizāciju Global International Network, International Referral Group un INSOL Europe biedrs, kas piedāvā klienta interešu pārstāvniecību tiesās un sniedz juridisko palīdzību šādās sfērās:

 • komerctiesību jomā,
 • uzņēmumu restrukturizācijas procesos,
 • maksātnespējas, ĀTAP un TAP procesos,
 • saistību tiesībās,
 • lietu tiesībās,
 • darba tiesību jomā un cita veida juridisko palīdzību (uzturēšanās atļaujas, kuģu aresti, intelektuālā īpašuma aizsardzība, goda un cieņas aizsardzība).

Divkāršs ieguvums

Mēs lieliski zinām – gūt panākumus iespējams vienīgi, “neguļot uz lauriem” un strādājot ar dubultu atdevi. Izvēloties juridisko biroju Rasa & Ešenvalds, Jūs iegūsiet nesavtīgu atdevi un juridiskos pakalpojumus atbilstoši Jūsu vajadzībām. Bonusā apsolām dzirkstošas jaunības enerģijas lādiņu, kas virmo mūsu birojā.

Īpaša pieeja

Juridiskā biroja Rasa & Ešenvalds darbības pamatā ir personiska pieeja klientam un rūpīga esošās situācijas izpēte. Mūsu pieredze liecina, ka tiesvedības procesos izšķiroša nozīme var būt pat sīkumam – nepareizi formulētam teikumam prasības pieteikumā, tāpēc pirms tiesas nepieciešams rūpīgi izvērtēt lietas apstākļus un analizēt līdzīga rakstura tiesvedības procesus.

Paveikt uzticēto darbu perfekti jau pirmajā reizē – ir mūsu biroja aksioma.

Juristu pakalpojumi

Lai arī zvērināti advokāti sniedz juridisko palīdzību, nevis pakalpojumus, tomēr jānorāda, ka vārds „pakalpojums” apliecina, ka pakalpojumu sniedzējs ir gatavs pakalpot savam klientam.

Advokātu biroja juristi apliecina savu gatavību pakalpot savam klientam, nodrošinot augstas klases juristu pakalpojumus un advokāta palīdzību ikvienā dzīves mirklī, taču klientam jāņem vērā, ka advokāts ir patstāvīgs  un  neatkarīgs speciālists, kuram ir savas kompetneces. Klients var būt drošs un uzticēties, ka advokāts, izmantojot visus likumā paredzētos līdzekļus un metodes, pakalpos tikai savu kompetenču ietvaros, kā arī jāņem vērā, ka advokāts attieksies pakalpot gadījumos, kad klientu lūgumi neatbildīs likumos ietvertajiem priekšrakstiem vai būs apšaubāmas morāles.

Juristi ar bagātu pieredzi tiesvedībā

Zvērinātu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds kodolu veido divi jauni un spējīgi savas jomas juristi profesionāļi – Armands Rasa un Jānis Ešenvalds – , kuri īpaši specializējušies tiesvedības un maksātnespējas procesos.


PARTNERI

Zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds

Zvērināts advokāts Armands Rasa

ADVOKĀTI

Zvērināta advokāta palīgs Liene Pommere

JURISTI

Vecākā juriste Anete Bože

Vecākais jurists Rihards Kalveršs

Jurists Anatolijs Trocenko

Juriste Krista Gailīte

JURISTA PALĪGI

Jurista palīgs Elvita Kravale

Jurista palīgs Santa Kokina

ATBALSTA PERSONĀLS

Projektu vadītāja Zane Laure-Ešenvalde

Advokātu dalība Latvijas un pasaules līmeņa organizācijās

Zvērinātu advokātu dalība dažādās organizācijās, kas apvieno juristus Latvijā, Eiropā un visā pasaulē, apliecina, ka advokātu biroja pārstāvji ir sabiedriski aktīvi, interesējas par jaunākajām aktualitātēm nozarē un ir gatavi aizstāvēt tās intereses.

Juridiskā biroja Rasa & Ešenvalds partneri ir biedri vairākās vietējā un starptautiska mēroga nevalstiskajās organizācijās, kas saistītas ar advokātu un maksātnespējas administratoru pienākumu veikšanu.

Dalība organizācijās, kas vieno advokātus Latvijā, Eiropā un visā pasaulē, norāda, ka sabiedrības locekļi biroju ir aktīvi, kas interesējas par jaunumiem savā jomā un ir gatavi aizstāvēt savas intereses.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

ADVOKATURA.LV

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija sevī apvieno Latvijā praktizējošus zvērinātus advokātus un zvērinātu advokātu palīgus kopš 1921.gada. Zvērinātu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds partneris Jānis Ešenvalds zvērinātu advokātu kolēģijā uzņemts 2006.gada 5.decembrī, savukārt partneris Armands Rasa zvērinātu advokātu kolēģijā uzņemts 2007.gada 20.novembrī.

Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru asociācija

ADMINISTRATORI.LV

Administratoru asociācija dibināta 2003.gada 14.martā ar mērķi nodrošināt administratoru profesionālo interešu realizāciju, kvalifikācijas celšanu un profesionālās atbilstības vērtēšanu. Armands Rasa par asociācijas biedru kļuvis sākot ar 2009.gada 11.septembri. No 2015.gada 4.marta ieņem Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Ētikas komisjas priekšsēdētāja amatu. Savukārt Jānis Ešenvalds sniedz savu atbalstu asociācijai ar pārrobežu maksātnespējas procesu saistītajos jautājumos.

Latvijas Jauno Juristu asociācija (LJJA)

LJJA.LV

Latvijas Jauno Jurisu asociācija ir neitrāla un politiski neatkarīga biedrība, kurā apvienojas Latvijā praktizējošie jaunie juristi, kas izveidota 2007.gadā. Asociācijas mērķis ir veidot, nostiprināt un attīstīt savstarpēju sapratni, sadarbību un personiskos kontaktus starp dažādu valstu jaunajiem juristiem. Kopš 2010.gada Armands Rasa ir ievēlēts par LJJA valdes priekšsēdētāju.

INSOL Europe

INSOL-EUROPE.ORG

INSOL Europe apvieno maksātnespējas jomas speciālistus. Jānis Ešenvalds par INSOL Europe biedru kļuva 2011.gada jūlijā, lai arī pirms tam ir apmeklējis konkrētās organizācijas un tās sadarbības organizāciju seminārus un uzstājies ar priekšlasījumiem tajos.

Globalserve International Network (GIN)

GLOBALSERVENETWORK.COM

Starptautiska juristu, advokātu, nodokļu konsultantu, grāmatvežu, finanšu investīciju konsultantu un biznesa konsultantu apvienība, kuras mērķis ir uzlabot iepriekšminēto personu zināšanas par aktuālām nodokļu likumdošanas tēmām. Armands Rasa par dalībnieku minētajā organizācijā kļuva 2011.gada jūlijā.

International Referral

INTERNATIONAL-REFERRAL.COM

Viens  no  lielākajiem  pasaules  vadošo  juristu,  nodokļu  konsultantu, grāmatvežu,  finanšu  investīciju  konsultantu  tīkliem,  kurš  sevī  ietver  vairāk kā  700  speciālistus  no  vairāk  kā  130  valstīm,  kas  savstarpēji  sadarbojoties nodrošina augstas klases pakalpojumus starptautiskajā vidē.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

CHAMBER.LV

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi.

Zvērinātu advokātu birojs “Rasa un Ešenvalds” pārstāv un aizstāv klientu intereses dažāda veida jomās, tādējādi kā LRTK biedrs sniedzot atbalstu un veicinot Latvijas uzņēmējdarbības vides sakārtošanu kopumā.

Juridiskie pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi

Juridiskais birojs Rasa & Ešenvalds pārstāv un konsultē privātpersonas un juridiskas personas, nodrošinot saviem klientiem plašu juridisko pakalpojumu klāstu: konsultāciju sniegšanu, dokumentu un līgumu sastādīšanu un pārraudzību, kā arī pārstāvību tiesās.

Lai Jums būtu iespējams pārliecināties, ka tieši juridiskais birojs Rasa & Ešenvalds spēs palīdzēt Jūsu interesējošā jautājumā, lūdzu, izvēlieties kādu no zemāk piedāvātajām sadaļām, kas strukturēti izskaidros biroja darbības jomas un kompetences.

Saņemt juridisko konsultāciju

Klienta interešu pārstāvība tiesās

Par spīti visiem pūliņiem, ne vienmēr konfliktsituācijas iespējams atrisināt, pusēm savstarpēji vienojoties. Tāpēc mūsu juridiskais birojs ir gatavs nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu juridisko palīdzību pat sarežģītākajos tiesvedības procesos un efektīvi pārstāvēt klienta intereses gan Latvijas tiesās, gan arī starptautiskajās šķīrējtiesās un pat Eiropas Savienības Tiesā:

 • komerciālo strīdu gadījumos;
 • lietu tiesību strīdos;
 • saistību tiesību strīdos;
 • apdrošināšanas strīdu gadījumos;
 • darba strīdu lietās;
 • izskatot maksātnespējas procesa pieteikumus un citos ar maksātnespējas procesu saistītos strīdos vai pasākumos;
 • īstenojot kuģu arestus un jūras prasību lietās;
 • nodokļu strīdu lietās;
 • publisko iepirkumu lietās.

Tiesāšanās lielākoties ir ilgstošs un nogurdinošs process, kura sekmīgu iznākumu nosaka jau sākumā pareizi izvēlēta taktika, tāpēc piedāvājam individuālu pieeju katram klientam, lai spētu nodrošināt rūpīgu un efektīvu aizsardzību tā interesēm.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība komerctiesību jautājumos

Uzsākot un veicot komercdarbību, ikvienam uzņēmējam ir jānokārto virkne juridisku formalitāšu, kas nereti ir saistītas ar lielu laika un citu resursu patēriņu. Katra kļūda Jūsu uzņēmumam var izmaksāt dārgi, tāpēc piedāvājam sniegt augsti kvalificētas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu saprast, kuras komerctiesību normas ir saistošas Jūsu biznesam, un veikt visas nepieciešamās juridiskās formalitātes.

Mēs piedāvājam:

 • Komersantu reģistrāciju un izmaiņu veikšanu reģistrā;
 • Komercdarbībai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) noformēšanu;
 • Reģistrāciju speciālajos reģistros;
 •  Sertifikāciju un citu procesu risināšanu, kas saistīti ar juridisko personu  saimniecisko darbību;
 • Visu veidu līgumu sagatavošanu;
 • Investoru apkalpošanu;
 • Sākotnējo publisko piedāvājumu veidošanu (IPO – initial public offering)
 • Uzņēmumu apvienošanu un pārņemšanu (M&A – mergers & aquasitions)
 • Padziļinātu komersantu izpēti (due diligence)
 • Darījumus ar akcijām – kā tās iegādāties, noformēt darījumus un pārvaldīt;
 • Konsultācijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas prasību ievērošanā un izpildē;
 • Konsultācijas gan fizisko, gan juridisko personu maksātnespējas procesa jautājumos, tiesiskās aizsardzības procesos, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesos un parādu piedziņā.

Sadarbība ar zvērinātu advokātu biroju Rasa & Ešenvalds ir īpaši ieteicama tiem komersantiem, uzņēmumiem, kuriem nav sava jurista, bet kuri vēlas būt informēti par aktualitātēm komerctiesību jautājumos un strādāt atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība uzņēmumu restrukturizācijas procesos

Lai padarītu biznesu efektīvāku, reizēm ir nepieciešams veikt kardinālas izmaiņas:

 • Mainīt uzņēmējdarbības formu un struktūru;
 • Sadalīt uzņēmumu vai atdalīt kādu tā daļu, pievienot uzņēmumu kādai citai komercsabiedrībai vai pievienot citu uzņēmumu savam;
 • Izveidot jaunu komersantu, apvienojot vairākus uzņēmumus;
 • Nomainīt komersantu īpašnieku vai vadību.

Tas viss ir iespējams, veicot nepieciešamās juridiskās procedūras.Mūsu juridiskais birojs palīdzēs īstenot nepieciešamās izmaiņas profesionāli, ietaupot Jūsu naudu un laiku, ne tikai veicot formālas tehniskas darbības, bet sniedzot padomus un ieteikumus pēc būtības, lai tiktu sasniegts klienta vēlamais rezultāts.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība maksātnespējas, ĀTAP un TAP procesos

Nav droša veida, kā pasargāt sevi vai savu uzņēmumu no globālām vai lokālām finanšu krīzēm un arī citiem neparedzamiem vai paredzamiem, taču nenovēršamiem apstākļiem, kuru sekas var būt maksātnespēja. Maksātnespējas process ir pasākumu kopums, kas ļauj noslēgt neveiksmīgu dzīves vai uzņēmējdarbības posmu, lai sāktu visu no jauna. Gan kreditoriem, gan parādniekam ir svarīgi, lai maksātnespējas (bankrota) process noritētu ātri, efektīvi un bez kļūdām.

Lai to panāktu, vislabākais risinājums ir piesaistīt zinošu speciālistu ar lielu pieredzi maksātnespējas procesu administrēšanā. Brīdī, kad uzņēmuma darbības rādītāji vai citi apstākļi signalizē par gaidāmām finanšu grūtībām un iespējamo maksātnespēju, ir pēdējais laiks apsvērt iespēju izmantot priekšrocības, ko sniedz tiesiskās aizsardzības process.

Tā ir iespēja pasargāt uzņēmumu no kreditoru iejaukšanās, kas var radīt negatīvas sekas uzņēmējsabiedrības turpmākajā darbībā vai pat pilnībā paralizēt to. Tiesiskās aizsardzības process un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process palīdzēs īstermiņa finanšu sarežģījumos, ja uzņēmumam ir skaidri zināms to cēlonis un ir skaidrs plāns, kā pārvarēt grūtības. Savukārt, kreditoriem būtiski ir gūt pārliecību, ka parādnieks tiesiskās aizsardzības procesu neizmanto ļaunprātīgi un tā mērķis ir godprātīgi nodrošināt saistību izpildi maksimāli iespējamā apmērā, kā arī turpināt saimniecisko darbību.

Advokātu biroja Rasa & Ešenvalds juristi ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi tiesiskās aizsardzības procesu un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu plānu izstrādē, kā arī to administrēšanā, izpildes uzraudzīšanā un analizēšanā pēc kreditoru lūguma. Tāpat juridiskā biroja partneri sertificētu maksātnespējas administratoru statusā ir administrējuši ievērojamu skaitu maksātnespējas procesu, īstenojot visa veida maksātnespējas procesa metodes ‒ gan sanācijas, gan izlīguma, gan arī bankrota procedūras.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība saistību tiesībās

Uzņemoties saistības, ir svarīgi nodrošināties, lai darījuma apstākļi būtu skaidri atrunāti, un parūpēties, lai otra darījumā iesaistītā puse vēlāk nevarētu izvirzīt nepamatotas prasības.

Mūsu juridiskais birojs nodrošina profesionālu juridisko palīdzību, sagatavojot dažādus līgumus:

 • Dāvinājuma līgumus;
 • Pirkuma līgumus;
 • Nomas un īres līgumus;
 • Maiņas līgumus;
 • Aizdevuma līgumus;
 • Citus komplicētus līgumus un to kombinācijas.

Katrs līgums ir sagatavots tā, lai pilnībā iekļautu darījumu dalībnieku vēlmju izklāstu vienā vai vairākos darījuma aktos.

Advokātu birojs Rasa & Ešenvalds arī īsteno darbības, kas vērstas uz nodarīto aizskārumu kompensēšanu, zaudējumu atlīdzību un citu no personu civiltiesiskām saistībām izrietošu prasījumu virzīšanu.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība lietu tiesībās

Situācijās, kad tiek iegādātas svarīgas un vērtīgas lietas, cilvēki vēlas būt droši, ka darījums notiks godīgi un tiks ievērotas abu pušu intereses.

Advokātu birojs Rasa & Ešenvalds ir gatavs aizstāvēt Jūsu intereses visdažādāko darījumu noslēgšanas procesā, īpašuma tiesību atgūšanas un noslēgto darījumu apstrīdēšanas gadījumos, kā arī nodrošināt tiesību ievērošanu īpašumtiesību maiņas, aprobežojumu, servitūta nodibināšanas, kopīpašuma, ķīlas un citos darījumos.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība darba tiesību jomā

Darbinieki neapšaubāmi ir ļoti vērtīgs uzņēmuma resurss. Uzņēmuma efektivitātei un panākumiem ir svarīgas abpusēji izdevīgas attiecības ar darbiniekiem.

Lai izvairītos no konfliktsituācijām nākotnē, mūsu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds juristi ir gatavi sniegt juridisko palīdzību Jums izstrādāt profesionāli veidotus darba līgumus, iekšējās kārtības noteikumus, kā arī sagatavot cita veida ar personāla vadību saistītu dokumentāciju.

Pat, ja esat nonācis konfliktsituācijā, kas skar darba tiesību jautājumus, mēs spējam piedāvāt klienta interešu pārstāvību tiesā gan individuālo, gan kolektīvo darba strīdu vai darba uzteikuma gadījumos no darba devēja puses.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskās konsultācijas un pastāvīga un nepārtraukta palīdzība uzņēmējiem

Juridiskās konsultācijas, nepārtraukta juridiskās palīdzības sniegšana uzņēmējiem par fiksētu ikmēneša honorāru, nodrošinot uzņēmumu ar augstākās klases juridisko risinājumu plānošanu un izpildi. Tajā skaitā, bet ne tikai:

 • ikdienas juridiskās konsultācijas;
 • visa veida darījumu juridiskais nodrošinājums, līgumu izstrāde;
 • juridiskā sarakste ar sabiedrības partneriem, valsts pārvaldes iestādēm;
 • interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, kā arī attiecībās ar citām personām;
 • darbs ar debitoriem, piedziņas nodrošināšana;
 • izmaiņu veikšana komercreģistrā;
 • dokumentu sagatavošana saistībā ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

Saņemt juridisko konsultāciju

Cita veida juridiskā palīdzība

Mēs spējam palīdzēt sniedzot juridiskos pakalpojumus arī tādos jautājumos kā:

 • būvniecība;
 • jūras tiesības un kuģu arests;
 • uzturēšanās atļaujas;
 • juridiskie atzinumi;
 • publisko iepirkumu strīdi;
 • īpašuma iegāde, tajā skaitā no publiskām personām (valsts vai pašvaldības);
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • intelektuālā īpašuma tiesības;
 • goda un cieņas un vārda brīvības strīdu risināšana.

Zvērinātu advokātu biroju Rasa & Ešenvalds raksturo individuāla pieeja katram klientam, tāpēc pat, ja neesat līdz galam pārliecināts, vai mēs spēsim Jums palīdzēt, lūdzu, sazinieties ar mums, lai mēs varētu iepazīties ar Jūsu situāciju.

Nepieciešamības gadījumā sniedzam arī operatīvu palīdzību visdažādāko krīzes situāciju risināšanā.

Saņemt juridisko konsultāciju

Publikācijas

ZAB “Rasa un Ešenvalds” biroja partnerim Armandam Rasam ir izdevies panākt netaisnīga Administratīvās apgabaltiesas sprieduma atcelšanu, lieta tiks nosūtīta jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā

Zvērinātam advokātam un ZAB “Rasa un Ešenvalds” biroja partnerim Armandam Rasam ir izdevies panākt netaisnīga Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 2.novembra sprieduma atcelšanu, lieta tiks nosūtīta jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Tālāk

ZAB “Rasa un Ešenvalds” biroja partneris zvērināts advokāts Armands Rasa panāk pozitīvu Augstākās tiesas nolēmumu krimināllietā par autortiesību pārkāpšanu

Biroja partnera zvērināta advokāta Armanda Rasas sniegtās juridiskās palīdzības rezultātā ir novērsta nelikumīga personas notiesāšana par apsūdzībā neskaidri formulētu un nesaprotamu noziedzīgu nodarījumu, vienlaicīgi novēršot būtisku personas cilvēktiesību, proti, tiesību uz aizstāvību, aizskārumu.

Cīņa vēl nav galā, jo tuvākajā laikā Vidzemes apgabaltiesa atkārtoti skatīs minēto krimināllietu. Taču būtiski, ka Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments, nododot lietu jaunai izskatīšanai Vidzemes apgabaltiesai, ir norādījis, ka: “Atkārtoti izskatot lietu, tiesai jālemj par apsūdzētā vainīgumu vai nevainīgumu, ievērojot apsūdzībā norādītos faktiskos lietas apstākļus, pierādījumi jāvērtē atbilstoši Kriminālprocesa likuma 9.nodaļas prasībām, un savi atzinumi jāpamato ar pierādījumiem un likumu”. Nedaudz savdabīgi, ka Augstākās tiesas senatori, atceļot klaji nelikumīgu spriedumu, apelācijas instances tiesas tiesnešiem atgādina par nepieciešamību tiesas spriešanā ievērot likumu.

Lietas būtība īsumā: 2019.gada 19.jūlijā Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments nolēma pilnībā atcelt Vidzemes apgabaltiesas 2018.gada 8.oktobra spriedumu, ar ko notiesāts biroja klients. Klients tiek apsūdzēts pēc Krimināllikuma 148.panta trešās daļas, proti, par autortiesību pārkāpšanu lielā apmērā. Pirmās instances tiesa klientu pēc celtās apsūdzības pilnībā attaisnoja. Vidzemes apgabaltiesa kā apelācijas instances tiesa 2018.gada 8.oktobrī pirmās instances tiesas spriedumu atcēla un taisīja lietā jaunu klientu notiesājošu spriedumu. Uzskatot minēto spriedumu par nelikumīgu, biroja partneris zvērināts advokāts Armands Rasa klienta interesēs sagatavoja un iesniedza Augstākajā tiesā kasācijas sūdzību, lūdzot spriedumu kā nelikumīgu atcelt. Augstākā tiesa, atzinusi zvērināta advokāta Armanda Rasas kasācijas sūdzības argumentus par pamatotiem, Vidzemes apgabaltiesas spriedumu ir atzinusi par nelikumīgu.

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 2019.gada 19.jūlija nolēmumā ir pievienojies biroja partnera zvērināta advokāta Armanda Rasas kasācijas sūdzībā paustajiem argumentiem par to, ka apelācijas instances tiesa iztiesāšanā ir pārkāpusi apsūdzētā tiesības uz aizstāvību, kas izpaudies Kriminālprocesa likuma 455.panta trešās daļas pārkāpumā, proti, apelācijas instances tiesa konstatējusi un spriedumā kā pamatojumu norādījusi no apsūdzības atšķirīgus faktiskos apstākļus, šie apstākļi aizstāvībai nebija zināmi, tādēļ pret šādu apsūdzību apsūdzētais nevarēja pienācīgi aizstāvēties.

Tāpat Augstākās tiesas Krimināllietu departaments atzinis par pamatotu klienta aizstāvja zvērināta advokāta Armanda Rasas kasācijas sūdzībā pausto argumentu par apsūdzības nekonkrētību, proti, Senāts savā nolēmumā atzīst, ka apelācijas instances tiesa nav sniegusi noziedzīga nodarījuma objektīvās puses pamatojuma izklāstu, tādējādi pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 511.panta otrās daļas, 512.panta pirmās daļas, 20.panta pirmās daļas un 564.panta ceturtās daļas pārkāpumu. Tādējādi Augstākā tiesa atzinusi, ka Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar ko klients ticis atzīts par vainīgu Krimināllikuma 148.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, ir atzīstams par nelikumīgu.

Tiesas spriešanā ievērot likumu – šis pamatprincips ikvienam tiesnesim būtu jāzina un jāievēro bez sevišķas atgādināšanas, jo likuma “Par tiesu varu” 68.pantā ir reglamentēts tiesneša zvērests jeb svinīgā solījuma saturs, ko ikviens tiesnesis dod stājoties amatā. Šajā zvērestā ikviens tiesnesis, cita starp, apsola tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.

Konstitucionālā sūdzība – iespēja vērsties Satversmes tiesā

Iespēja vērsties Latvijas Republikas Satversmes tiesā (ST) nav tipisks personas tiesību aizsardzības instruments, jo nereti šāds risinājums konkrētam tiesību jautājumam nav pieejams vai piemērots. ST nav tiesu institūcija, kas vēlreiz skata lietu pēc būtības, vai arī paralēls tiesību aizsardzības instruments. ST pārbauda tikai normu atbilstību augstāka ranga normām. Tomēr ir situācijas, kad vienīgā iespēja sasniegt vēlamo rezultātu ir vērsties ST, jo pamatā nelabvēlīgam lietas iznākumam vai situācijas noregulējumam bijusi antikonstitucionāla norma. Tālāk

Karjera

Mūsu juridiskais birojs nepārtraukti pilnveidojas un attīstās, līdz ar to mēs ar lielāko prieku izskatīsim ikvienas komunikablas, radošas, ar profesionālo potenciālu apveltītas personības, kura vēlētos pievienoties mūsu juristu komandai, CV un motivācijas vēstuli. Īpaši novērtēsim iespējamo komandas locekļu iegūto juridisko izglītību, labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas un iepriekšējo darba pieredzi jurisprudences jomā.

Nosūtīt pieteikumu

Pievienot CV

Kontakti

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds

info@readvokati.lv
Krišjāņa Valdemāra ielā 33-1 (ieeja no Kr.Valdemāra ielas)

Tālr.: +371 67-280-685
Fakss: +371 67-280-603