Jaunumi

Civilprocesa likumā veikti būtiski grozījumi

2017.gada beigās Saeima pieņēma apjomīgus Civilprocesa likuma grozījumus, kuru mērķis ir samazināt civillietu izskatīšanas termiņus, paaugstināt tiesu darba efektivitāti un kvalitāti. Šie grozījumi no vienas puses paredz nodrošinās tiesu darba atvieglošanu, bet no otras puses tie nozīmēs noteiktu lietas dalībnieku procesuālo tiesību ierobežošanu. Būtiskākie grozījumi skars maza apmēra prasības, spriedumu un lēmumu formu, kā arī blakus sūdzību iesniegšanu. Daļa grozījumu stāsies spēkā jau 2018.gada 15.janvārī, bet būtiskākie grozījumi stāsies spēkā 2018.gada 1.martā.

1. Vienkāršotās procedūras

No 2018.gada 15.janvāra maza apmēra prasības tiek pārsauktas par vienkāršotajām procedūrām, jo likumdevēja ieskatā, ievērojot prasības summas slieksni, Latvijas ekonomisko situāciju un iedzīvotāju maksātspēju, šāds nosaukums nav atbilstošs. Tāpat no 2018.gada 15.janvāra no EUR 2100 līdz EUR 2500 tiks paaugstināts prasības summas slieksnis lietās, kuras tiek skatītas vienkāršotajā procedūrā. Jāatzīmē, ka sākotnēji šādas prasības slieksni bija paredzēts pacelt līdz EUR 5000, tomēr šis priekšlikums netika atbalstīts, uztraucoties par personu tiesību uz piekļuvi tiesai nesamērīgu ierobežojumu.

2. Saīsinātais spriedums un saīsinātais lēmums

No 2018.gada 1.marta spēkā stāsies Civilprocesa grozījumi, kas tiesām atļaus noteiktās lietās taisīt saīsināto spriedumu. Jāatzīmē, ka arī līdz šīm Civilprocesa likums paredzēja saīsināto spriedumu, taču tas bija pieļaujams tikai sarežģītās lietās kā instruments, kas tiesai deva vairāk laiku pilna sprieduma sastādīšanai. Savukārt tagad saīsinātais spriedums būs patstāvīga sprieduma forma, ko tiesa izmantos šādos gadījumos:
1) ja atbildētājs pilnībā atzinis prasību un tiesa prasību apmierina;
2) aizmuguriska sprieduma gadījumā, ja tiesa prasību apmierina pilnībā;
3) vienkāršotās procedūras lietās;
4) lietās par tiesībām, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē.
Saīsinātais spriedums saturēs visas tās pašas daļas, ko parasts spriedums, izņemot aprakstošās daļas vietā tiks norādīts tikai prasības priekšmets, normatīvie akti, pēc kuriem vadījies lietas dalībnieks, un prasījumi, un motīvu daļā tiks norādīti tikai normatīvie akti, pēc kuriem vadījusies tiesa. Proti, izvērsts lietas dalībnieku argumentu izklāsts un tiesas motivācija saīsinātajā spriedumā netiks iekļauta.

Jāatzīmē, ka attiecībā uz vienkāršoto procedūru pastāvēs īpaša izņēmuma kārtība. Šajās lietās pēc saīsinātā sprieduma sastādīšanas lietas dalībniekam būs tiesības prasīt sprieduma sastādīšanu. Tikai spriedumu varēs pārsūdzēt apelācijas kārtībā. Savukārt, ja sprieduma sastādīšana netiks pieprasīta, saīsinātais spriedums stāsies spēkā un būs par pamatu izpildu dokumentu izsniegšanai.

Līdzīgi grozījumi paredzēti attiecībā arī uz saīsināto lēmumu. Tāpat kā saīsināto spriedumu, arī saīsināto lēmumu līdz šim taisīja sarežģītās lietās, lai tiesai būtu vairāk laika pilna lēmuma sastādīšanai. Grozījumi paredz saīsināto lēmumu kā patstāvīgu lēmuma formu, ko tiesa sastādīs šādos gadījumos:
1) par pieteikuma par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu apmierināšanu;
2) par pieteikuma par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā apmierināšanu vai apmierināšanu daļā uz apmierināto daļu;
3) par pušu noslēgta izlīguma apstiprināšanu.
Saīsinātajā lēmumā atšķirībā no parastā lēmuma motīvu daļā norādīs tikai normatīvos aktus, pēc kuriem tiesa vadījusies.

3. Blakus sūdzību iesniegšana

Grozījumi ir skāruši arī blakus sūdzību iesniegšanu. No 2018.gada 1.marta par blakus sūdzībām līdzšinējās valsts nodevas EUR 28,46 apmērā vietā būs jāmaksā drošības nauda EUR 70 apmērā. Ja pārsūdzētais tiesas lēmums tiks pilnīgi vai kādā tā daļā atcelts, drošības nauda tiks atmaksāta. Savukārt, ka blakus sūdzība tiks noraidīta, drošības nauda netiks atmaksāta.

Ir paredzēts, ka šie grozījumi ierobežos nepamatotu blakus sūdzību iesniegšanu tiesvedības novilcināšanai.

4. Valsts nodevas un kancelejas nodevu izmaiņas

No 2018.gada 1.marta ar Civilprocesa grozījumiem tiek mainītas valsts un kancelejas nodevas, noapaļojot summas, kas tika noteiktas pēc euro ieviešanas. Visas summas ir noapaļotas uz veseliem euro. Minētās izmaiņas gan atvieglos nodevu aprēķinu un samaksu lietas dalībniekiem, gan arī tiesai.

Kā jau norādīts iepriekš, šie grozījumi no vienas puses ir labas ziņas, jo tiesu atslogošana un darba efektivizācija ļaus saīsināt lietu izskatīšanas termiņus un pareizāk atrisināt sarežģītas lietas. Taču no otras puses šie grozījumi paredz ievērojamus personu procesuālo tiesību ierobežojumus gan attiecībā uz piekļuvi tiesai, gan arī uz tiesībām uzzināt tiesas nolēmuma motivāciju, un prakse rādīs, vai šādi ierobežojumi nav nesamērīgi.

Zvērinātu advokātu birojs “Rasa un Ešenvalds” ir ievērojama pieredze tiesvedībās, un advokātu birojs var nodrošināt juridiskās konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar jaunajiem Civilprocesa likuma grozījumiem. Tāpat advokātu birojs var nodrošināt katras individuālas lietas izvērtēšanu, labākā risinājuma piedāvāšanu un pārstāvības nodrošināšanu tiesvedībā.