Juridiskie pakalpojumi

Juridiskie pakalpojumi

Juridiskais birojs Rasa & Ešenvalds pārstāv un konsultē privātpersonas un juridiskas personas, nodrošinot saviem klientiem plašu juridisko pakalpojumu klāstu: konsultāciju sniegšanu, dokumentu un līgumu sastādīšanu un pārraudzību, kā arī pārstāvību tiesās.

Lai Jums būtu iespējams pārliecināties, ka tieši juridiskais birojs Rasa & Ešenvalds spēs palīdzēt Jūsu interesējošā jautājumā, lūdzu, izvēlieties kādu no zemāk piedāvātajām sadaļām, kas strukturēti izskaidros biroja darbības jomas un kompetences.

Saņemt juridisko konsultāciju

Klienta interešu pārstāvība tiesās

Par spīti visiem pūliņiem, ne vienmēr konfliktsituācijas iespējams atrisināt, pusēm savstarpēji vienojoties. Tāpēc mūsu juridiskais birojs ir gatavs nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu juridisko palīdzību pat sarežģītākajos tiesvedības procesos un efektīvi pārstāvēt klienta intereses gan Latvijas tiesās, gan arī starptautiskajās šķīrējtiesās un pat Eiropas Savienības Tiesā:

 • komerciālo strīdu gadījumos;
 • lietu tiesību strīdos;
 • saistību tiesību strīdos;
 • apdrošināšanas strīdu gadījumos;
 • darba strīdu lietās;
 • izskatot maksātnespējas procesa pieteikumus un citos ar maksātnespējas procesu saistītos strīdos vai pasākumos;
 • īstenojot kuģu arestus un jūras prasību lietās;
 • nodokļu strīdu lietās;
 • publisko iepirkumu lietās.

Tiesāšanās lielākoties ir ilgstošs un nogurdinošs process, kura sekmīgu iznākumu nosaka jau sākumā pareizi izvēlēta taktika, tāpēc piedāvājam individuālu pieeju katram klientam, lai spētu nodrošināt rūpīgu un efektīvu aizsardzību tā interesēm.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība komerctiesību jautājumos

Uzsākot un veicot komercdarbību, ikvienam uzņēmējam ir jānokārto virkne juridisku formalitāšu, kas nereti ir saistītas ar lielu laika un citu resursu patēriņu. Katra kļūda Jūsu uzņēmumam var izmaksāt dārgi, tāpēc piedāvājam sniegt augsti kvalificētas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu saprast, kuras komerctiesību normas ir saistošas Jūsu biznesam, un veikt visas nepieciešamās juridiskās formalitātes.

Mēs piedāvājam:

 • Komersantu reģistrāciju un izmaiņu veikšanu reģistrā;
 • Komercdarbībai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) noformēšanu;
 • Reģistrāciju speciālajos reģistros;
 •  Sertifikāciju un citu procesu risināšanu, kas saistīti ar juridisko personu  saimniecisko darbību;
 • Visu veidu līgumu sagatavošanu;
 • Investoru apkalpošanu;
 • Sākotnējo publisko piedāvājumu veidošanu (IPO – initial public offering)
 • Uzņēmumu apvienošanu un pārņemšanu (M&A – mergers & aquasitions)
 • Padziļinātu komersantu izpēti (due diligence)
 • Darījumus ar akcijām – kā tās iegādāties, noformēt darījumus un pārvaldīt;
 • Konsultācijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas prasību ievērošanā un izpildē;
 • Konsultācijas gan fizisko, gan juridisko personu maksātnespējas procesa jautājumos, tiesiskās aizsardzības procesos, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesos un parādu piedziņā.

Sadarbība ar zvērinātu advokātu biroju Rasa & Ešenvalds ir īpaši ieteicama tiem komersantiem, uzņēmumiem, kuriem nav sava jurista, bet kuri vēlas būt informēti par aktualitātēm komerctiesību jautājumos un strādāt atbilstoši tiesību aktu prasībām.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība uzņēmumu restrukturizācijas procesos

Lai padarītu biznesu efektīvāku, reizēm ir nepieciešams veikt kardinālas izmaiņas:

 • Mainīt uzņēmējdarbības formu un struktūru;
 • Sadalīt uzņēmumu vai atdalīt kādu tā daļu, pievienot uzņēmumu kādai citai komercsabiedrībai vai pievienot citu uzņēmumu savam;
 • Izveidot jaunu komersantu, apvienojot vairākus uzņēmumus;
 • Nomainīt komersantu īpašnieku vai vadību.

Tas viss ir iespējams, veicot nepieciešamās juridiskās procedūras.Mūsu juridiskais birojs palīdzēs īstenot nepieciešamās izmaiņas profesionāli, ietaupot Jūsu naudu un laiku, ne tikai veicot formālas tehniskas darbības, bet sniedzot padomus un ieteikumus pēc būtības, lai tiktu sasniegts klienta vēlamais rezultāts.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība maksātnespējas, ĀTAP un TAP procesos

Nav droša veida, kā pasargāt sevi vai savu uzņēmumu no globālām vai lokālām finanšu krīzēm un arī citiem neparedzamiem vai paredzamiem, taču nenovēršamiem apstākļiem, kuru sekas var būt maksātnespēja. Maksātnespējas process ir pasākumu kopums, kas ļauj noslēgt neveiksmīgu dzīves vai uzņēmējdarbības posmu, lai sāktu visu no jauna. Gan kreditoriem, gan parādniekam ir svarīgi, lai maksātnespējas (bankrota) process noritētu ātri, efektīvi un bez kļūdām.

Lai to panāktu, vislabākais risinājums ir piesaistīt zinošu speciālistu ar lielu pieredzi maksātnespējas procesu administrēšanā. Brīdī, kad uzņēmuma darbības rādītāji vai citi apstākļi signalizē par gaidāmām finanšu grūtībām un iespējamo maksātnespēju, ir pēdējais laiks apsvērt iespēju izmantot priekšrocības, ko sniedz tiesiskās aizsardzības process.

Tā ir iespēja pasargāt uzņēmumu no kreditoru iejaukšanās, kas var radīt negatīvas sekas uzņēmējsabiedrības turpmākajā darbībā vai pat pilnībā paralizēt to. Tiesiskās aizsardzības process un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process palīdzēs īstermiņa finanšu sarežģījumos, ja uzņēmumam ir skaidri zināms to cēlonis un ir skaidrs plāns, kā pārvarēt grūtības. Savukārt, kreditoriem būtiski ir gūt pārliecību, ka parādnieks tiesiskās aizsardzības procesu neizmanto ļaunprātīgi un tā mērķis ir godprātīgi nodrošināt saistību izpildi maksimāli iespējamā apmērā, kā arī turpināt saimniecisko darbību.

Advokātu biroja Rasa & Ešenvalds juristi ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi tiesiskās aizsardzības procesu un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu plānu izstrādē, kā arī to administrēšanā, izpildes uzraudzīšanā un analizēšanā pēc kreditoru lūguma. Tāpat juridiskā biroja partneri sertificētu maksātnespējas administratoru statusā ir administrējuši ievērojamu skaitu maksātnespējas procesu, īstenojot visa veida maksātnespējas procesa metodes ‒ gan sanācijas, gan izlīguma, gan arī bankrota procedūras.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība saistību tiesībās

Uzņemoties saistības, ir svarīgi nodrošināties, lai darījuma apstākļi būtu skaidri atrunāti, un parūpēties, lai otra darījumā iesaistītā puse vēlāk nevarētu izvirzīt nepamatotas prasības.

Mūsu juridiskais birojs nodrošina profesionālu juridisko palīdzību, sagatavojot dažādus līgumus:

 • Dāvinājuma līgumus;
 • Pirkuma līgumus;
 • Nomas un īres līgumus;
 • Maiņas līgumus;
 • Aizdevuma līgumus;
 • Citus komplicētus līgumus un to kombinācijas.

Katrs līgums ir sagatavots tā, lai pilnībā iekļautu darījumu dalībnieku vēlmju izklāstu vienā vai vairākos darījuma aktos.

Advokātu birojs Rasa & Ešenvalds arī īsteno darbības, kas vērstas uz nodarīto aizskārumu kompensēšanu, zaudējumu atlīdzību un citu no personu civiltiesiskām saistībām izrietošu prasījumu virzīšanu.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība lietu tiesībās

Situācijās, kad tiek iegādātas svarīgas un vērtīgas lietas, cilvēki vēlas būt droši, ka darījums notiks godīgi un tiks ievērotas abu pušu intereses.

Advokātu birojs Rasa & Ešenvalds ir gatavs aizstāvēt Jūsu intereses visdažādāko darījumu noslēgšanas procesā, īpašuma tiesību atgūšanas un noslēgto darījumu apstrīdēšanas gadījumos, kā arī nodrošināt tiesību ievērošanu īpašumtiesību maiņas, aprobežojumu, servitūta nodibināšanas, kopīpašuma, ķīlas un citos darījumos.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskā palīdzība darba tiesību jomā

Darbinieki neapšaubāmi ir ļoti vērtīgs uzņēmuma resurss. Uzņēmuma efektivitātei un panākumiem ir svarīgas abpusēji izdevīgas attiecības ar darbiniekiem.

Lai izvairītos no konfliktsituācijām nākotnē, mūsu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds juristi ir gatavi sniegt juridisko palīdzību Jums izstrādāt profesionāli veidotus darba līgumus, iekšējās kārtības noteikumus, kā arī sagatavot cita veida ar personāla vadību saistītu dokumentāciju.

Pat, ja esat nonācis konfliktsituācijā, kas skar darba tiesību jautājumus, mēs spējam piedāvāt klienta interešu pārstāvību tiesā gan individuālo, gan kolektīvo darba strīdu vai darba uzteikuma gadījumos no darba devēja puses.

Saņemt juridisko konsultāciju

Juridiskās konsultācijas un pastāvīga un nepārtraukta palīdzība uzņēmējiem

Juridiskās konsultācijas, nepārtraukta juridiskās palīdzības sniegšana uzņēmējiem par fiksētu ikmēneša honorāru, nodrošinot uzņēmumu ar augstākās klases juridisko risinājumu plānošanu un izpildi. Tajā skaitā, bet ne tikai:

 • ikdienas juridiskās konsultācijas;
 • visa veida darījumu juridiskais nodrošinājums, līgumu izstrāde;
 • juridiskā sarakste ar sabiedrības partneriem, valsts pārvaldes iestādēm;
 • interešu pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, kā arī attiecībās ar citām personām;
 • darbs ar debitoriem, piedziņas nodrošināšana;
 • izmaiņu veikšana komercreģistrā;
 • dokumentu sagatavošana saistībā ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu.

Saņemt juridisko konsultāciju

Cita veida juridiskā palīdzība

Mēs spējam palīdzēt sniedzot juridiskos pakalpojumus arī tādos jautājumos kā:

 • būvniecība;
 • jūras tiesības un kuģu arests;
 • uzturēšanās atļaujas;
 • juridiskie atzinumi;
 • publisko iepirkumu strīdi;
 • īpašuma iegāde, tajā skaitā no publiskām personām (valsts vai pašvaldības);
 • patērētāju tiesību aizsardzība;
 • intelektuālā īpašuma tiesības;
 • goda un cieņas un vārda brīvības strīdu risināšana.

Zvērinātu advokātu biroju Rasa & Ešenvalds raksturo individuāla pieeja katram klientam, tāpēc pat, ja neesat līdz galam pārliecināts, vai mēs spēsim Jums palīdzēt, lūdzu, sazinieties ar mums, lai mēs varētu iepazīties ar Jūsu situāciju.

Nepieciešamības gadījumā sniedzam arī operatīvu palīdzību visdažādāko krīzes situāciju risināšanā.

Saņemt juridisko konsultāciju