Juriste Vija Kalniņa

2008.gadā absolvējusi Rīgas Valsts 1.ģimnāziju.

2011.gadā ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē.

2013.gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē.

2017.gadā uzsākusi studijas doktora studiju programmā “Juridiskā zinātne” Latvijas Universitātē, promocijas darba tēma – pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumi līdzdalības ekonomikā.

Praktiskās iemaņas tiesību jomā gūtas kopš 2010.gada darbojoties dažādās prakses vietās pie zvērinātiem advokātiem, valsts iestādēs un Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, kā arī strādājot par juristu vienā no lielākajām Latvijas slimnīcām. Turklāt papildus darbam birojā Vija šobrīd strādā par tieslietu redaktori lielākajā Latvijas juridiskajā izdevumā “Jurista Vārds”.

2012.-2016.gadā kā vieslektore sniedza zināšanas Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pirmā kursa studentiem par mājaslapu izstrādes juridiskajiem aspektiem kursā „Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums”. Savukārt 2016.gada rudens semestrī Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē vadīja studiju kursu starptautiskajās privāttiesībās angļu valodā.

2009.gadā piedalījusies ELSA Latvija rīkotajā K. Dišlera tiesu izspēlē konstitucionālajās tiesībās un ieguvusi 3.vietu, 2010.gada pavasarī piedalījusies ELSA Latvija rīkotajā tiesu izspēlē Civiltiesībās, iegūstot 2.vietu, bet 2010.gada ziemā piedalījusies ELSA Latvija K. Dišlera tiesu izspēlē konstitucionālajās tiesībās, iegūstot 1.vietu. 2012.gada maijā bijusi Latvijas komandas dalībniece tiesas procesa izspēlē Eiropas Savienības tiesībās “Central and East European Moot Competition” Maltā. Savukārt 2015., 2016. un 2017.gadā ir tiesājusi ELSA Latvija rīkotās tiesu izspēles.

2013.gadā ieguvusi 1.vietu žurnāla “Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkursā Civiltiesību sekcijā par darbu “Tiesiskās aizsardzības līdzekļu salīdzinājums priekšlikumā Regulai par vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem un Civillikumā”.

Vairāku publikāciju autore:

Sadalīšanā iesaistīto sabiedrību solidārās atbildības tiesiskie aspekti. Jurista Vārds, 2017.gada 14.marts, Nr.11 (965).

8.nodaļa “Pakalpojumu sniegšanas brīvība” un 17.nodaļa “Kopējā ārpolitika un drošības politika” grāmatā “Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības.”, Tiesu namu aģentūra: Rīga, 2016.

9.nodaļa „Eiropas Savienības un dalībvalstu atbildība” un 10.nodaļa “Eiropas Savienības budžeta tiesības” grāmatā „Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības.”, Tiesu namu aģentūra: Rīga, 2014.

Tiesības vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma un to attīstīšana Civillikumā. Jurista Vārds, 14.10.2014., Nr.40 (842).

2015.gada maijā pievienojusies zvērinātu advokātu biroja „Rasa un Ešenvalds” komandai.