Publikācijas

Par fizisko personu maksātnespējas pazīmju pierādīšanu tiesā

Gadījumos, kad dažādu iemeslu dēļ fiziskas personas vairs nespēj pildīt savas uzņemtās saistības pret kreditoriem, iestājas faktiska maksātnespēja. Vēršoties tiesā ar fiziskās personas maksātnespējas pieteikumu, fiziskajai personai tiesai ir jāpierāda, ka ir īstenojusies vismaz viena no maksātnespējas pazīmēm un ir izpildīts maksātnespējas priekšnoteikums. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 129.panta pirmās daļas 1.punktu, ,,parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro” vai saskaņā ar šī panta 2.punktu, ,,parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja šai personai sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 euro.” Visbiežāk praksē fiziskās personas saistībām izpildes termiņš ir iestājies pirms vairākiem gadiem, tāpēc ievērojams skaits fizisko personu maksātnespējas procesu tiek pasludināts pamatojoties uz “vecām saistībām”.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.23 panta otrās daļas prasībām, maksātnespējas procesa pieteikumam pievieno dokumentus, kas apstiprina apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots.
Tulkojot tiesību normas par fiziskās personas maksātnespējas pazīmju piemērošanu, izriet, ka gadījumā, kad Pieteicējs ar pamatojošajiem dokumentiem pierādījis vismaz likumā noteikto saistību minimālo apjomu – t.i. EUR 5000 vai EUR 10 000, tam ir piemērojams maksātnespējas process. Attiecīgi nav nepieciešams pierādīt pārējās saistības pret kreditoriem, kas pārsniedz noteikto robežšķirtni. Neskatoties uz to, līdz šim pirmās instances tiesas, izskatot fizisko personu maksātnespējas pieteikumus, bieži vien uzskatīja pretēji, argumentējot, ka pieteikumam jāpievieno dokumenti, kas pamato visus faktus, uz kuriem balstīts pieteikums.

Zvērinātu advokātu biroja ,,Rasa un Ešenvalds” partnerim zvērinātam advokātam Jānim Ešenvaldam Rīgas apgabaltiesā 2015.gada 27.maijā izdevās veiksmīgi pārstāvēt klienta intereses, pārliecinot tiesu par to, ka izskatot maksātnespējas pieteikumu, tiesai jāpārbauda tikai pieteikuma satura un pievienoto pierādījumu formālā atbilstība likuma prasībām. Proti, gadījumā, kad maksātnespējas robežšķirtne ir EUR 5000 vai EUR 10 000, nav nepieciešams pierādīt saistības, kas pārsniedz šo summu, bet tikai uzskaitīt tās.

Juridiskais birojs READVOKATI