Spējīgi jaunās paaudzes profesionāļi

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds izveidots, apvienojot spēkus diviem spējīgiem un apņēmības pilniem jaunās paaudzes juristiem – Armandam Rasam un Jānim Ešenvaldam. Abi ir uzkrājuši bagātīgu profesionālo pieredzi, strādājot vadošajos Latvijas advokātu birojos, līdz nonākuši pie lēmuma izveidot paši savu praksi.

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds piedāvā kvalitatīvu juridisko pakalpojumu sniegšanu tiesvedības procesos Latvijā, kā arī starptautiskās šķīrējtiesās un Eiropas Savienības tiesā.

Gūt panākumus iespējams vienīgi, ja neapstājas pie sasniegtā un vienmēr tiecas iegūt maksimāli labāko rezultātu, neraugoties uz lietas sarežģītības pakāpi.

Pieredze liecina, ka tiesvedības procesos izšķirīga nozīme bieži vien ir tieši sīkumiem, tāpēc īpaši svarīga ir rūpīga lietas apstākļu izvērtēšana un līdzīga rakstura tiesvedības procesu analīze, sniedzot advokāta palīdzību. Dzirkstoša enerģija, nesavtīga atdeve un personīga pieeja ikvienam klientam – tā ir zvērinātu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds sasniegumu formula.

Zvērinātu advokātu birojs Rasa & Ešenvalds ir Latvijas Jauno juristu asociācijas, Sertificētu maksātnespējas administratoru asociācijas, Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas, kā arī starptautisko organizāciju Global International Network, International Referral Group un INSOL Europe biedrs, kas piedāvā klienta interešu pārstāvniecību tiesās un sniedz juridisko palīdzību šādās sfērās:

  • komerctiesību jomā,
  • uzņēmumu restrukturizācijas procesos,
  • maksātnespējas, ĀTAP un TAP procesos,
  • saistību tiesībās,
  • lietu tiesībās,
  • darba tiesību jomā un cita veida juridisko palīdzību (uzturēšanās atļaujas, kuģu aresti, intelektuālā īpašuma aizsardzība, goda un cieņas aizsardzība).

Divkāršs ieguvums

Mēs lieliski zinām – gūt panākumus iespējams vienīgi, “neguļot uz lauriem” un strādājot ar dubultu atdevi. Izvēloties juridisko biroju Rasa & Ešenvalds, Jūs iegūsiet nesavtīgu atdevi un juridiskos pakalpojumus atbilstoši Jūsu vajadzībām. Bonusā apsolām dzirkstošas jaunības enerģijas lādiņu, kas virmo mūsu birojā.

Īpaša pieeja

Juridiskā biroja Rasa & Ešenvalds darbības pamatā ir personiska pieeja klientam un rūpīga esošās situācijas izpēte. Mūsu pieredze liecina, ka tiesvedības procesos izšķiroša nozīme var būt pat sīkumam – nepareizi formulētam teikumam prasības pieteikumā, tāpēc pirms tiesas nepieciešams rūpīgi izvērtēt lietas apstākļus un analizēt līdzīga rakstura tiesvedības procesus.

Paveikt uzticēto darbu perfekti jau pirmajā reizē – ir mūsu biroja aksioma.

Juristu pakalpojumi

Lai arī zvērināti advokāti sniedz juridisko palīdzību, nevis pakalpojumus, tomēr jānorāda, ka vārds „pakalpojums” apliecina, ka pakalpojumu sniedzējs ir gatavs pakalpot savam klientam.

Advokātu biroja juristi apliecina savu gatavību pakalpot savam klientam, nodrošinot augstas klases juristu pakalpojumus un advokāta palīdzību ikvienā dzīves mirklī, taču klientam jāņem vērā, ka advokāts ir patstāvīgs  un  neatkarīgs speciālists, kuram ir savas kompetneces. Klients var būt drošs un uzticēties, ka advokāts, izmantojot visus likumā paredzētos līdzekļus un metodes, pakalpos tikai savu kompetenču ietvaros, kā arī jāņem vērā, ka advokāts attieksies pakalpot gadījumos, kad klientu lūgumi neatbildīs likumos ietvertajiem priekšrakstiem vai būs apšaubāmas morāles.

Juristi ar bagātu pieredzi tiesvedībā

Zvērinātu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds kodolu veido divi jauni un spējīgi savas jomas juristi profesionāļi – Armands Rasa un Jānis Ešenvalds – , kuri īpaši specializējušies tiesvedības un maksātnespējas procesos.


PARTNERI

Zvērināts advokāts Jānis Ešenvalds

Zvērināts advokāts Armands Rasa

ADVOKĀTI

Zvērināta advokāta palīgs Liene Pommere

JURISTI

Juriste Anete Bože

Jurists Rihards Kalveršs

Jurists Anatolijs Trocenko

Juriste Krista Gailīte

JURISTA PALĪGI

Jurista palīgs Elvita Kravale

Jurista palīgs Santa Kokina

ATBALSTA PERSONĀLS

Projektu vadītāja Zane Laure-Ešenvalde

Biroja vadītāja Ilze Kalnpure

Advokātu dalība Latvijas un pasaules līmeņa organizācijās

Zvērinātu advokātu dalība dažādās organizācijās, kas apvieno juristus Latvijā, Eiropā un visā pasaulē, apliecina, ka advokātu biroja pārstāvji ir sabiedriski aktīvi, interesējas par jaunākajām aktualitātēm nozarē un ir gatavi aizstāvēt tās intereses.

Juridiskā biroja Rasa & Ešenvalds partneri ir biedri vairākās vietējā un starptautiska mēroga nevalstiskajās organizācijās, kas saistītas ar advokātu un maksātnespējas administratoru pienākumu veikšanu.

Dalība organizācijās, kas vieno advokātus Latvijā, Eiropā un visā pasaulē, norāda, ka sabiedrības locekļi biroju ir aktīvi, kas interesējas par jaunumiem savā jomā un ir gatavi aizstāvēt savas intereses.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

ADVOKATURA.LV

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija sevī apvieno Latvijā praktizējošus zvērinātus advokātus un zvērinātu advokātu palīgus kopš 1921.gada. Zvērinātu advokātu biroja Rasa & Ešenvalds partneris Jānis Ešenvalds zvērinātu advokātu kolēģijā uzņemts 2006.gada 5.decembrī, savukārt partneris Armands Rasa zvērinātu advokātu kolēģijā uzņemts 2007.gada 20.novembrī.

Sertificētu maksātnespējas procesa administratoru asociācija

ADMINISTRATORI.LV

Administratoru asociācija dibināta 2003.gada 14.martā ar mērķi nodrošināt administratoru profesionālo interešu realizāciju, kvalifikācijas celšanu un profesionālās atbilstības vērtēšanu. Armands Rasa par asociācijas biedru kļuvis sākot ar 2009.gada 11.septembri. No 2015.gada 4.marta ieņem Maksātnespējas procesa administratoru asociācijas Ētikas komisjas priekšsēdētāja amatu. Savukārt Jānis Ešenvalds sniedz savu atbalstu asociācijai ar pārrobežu maksātnespējas procesu saistītajos jautājumos.

Latvijas Jauno Juristu asociācija (LJJA)

LJJA.LV

Latvijas Jauno Jurisu asociācija ir neitrāla un politiski neatkarīga biedrība, kurā apvienojas Latvijā praktizējošie jaunie juristi, kas izveidota 2007.gadā. Asociācijas mērķis ir veidot, nostiprināt un attīstīt savstarpēju sapratni, sadarbību un personiskos kontaktus starp dažādu valstu jaunajiem juristiem. Kopš 2010.gada Armands Rasa ir ievēlēts par LJJA valdes priekšsēdētāju.

INSOL Europe

INSOL-EUROPE.ORG

INSOL Europe apvieno maksātnespējas jomas speciālistus. Jānis Ešenvalds par INSOL Europe biedru kļuva 2011.gada jūlijā, lai arī pirms tam ir apmeklējis konkrētās organizācijas un tās sadarbības organizāciju seminārus un uzstājies ar priekšlasījumiem tajos.

Globalserve International Network (GIN)

GLOBALSERVENETWORK.COM

Starptautiska juristu, advokātu, nodokļu konsultantu, grāmatvežu, finanšu investīciju konsultantu un biznesa konsultantu apvienība, kuras mērķis ir uzlabot iepriekšminēto personu zināšanas par aktuālām nodokļu likumdošanas tēmām. Armands Rasa par dalībnieku minētajā organizācijā kļuva 2011.gada jūlijā.

International Referral

INTERNATIONAL-REFERRAL.COM

Viens  no  lielākajiem  pasaules  vadošo  juristu,  nodokļu  konsultantu, grāmatvežu,  finanšu  investīciju  konsultantu  tīkliem,  kurš  sevī  ietver  vairāk kā  700  speciālistus  no  vairāk  kā  130  valstīm,  kas  savstarpēji  sadarbojoties nodrošina augstas klases pakalpojumus starptautiskajā vidē.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

CHAMBER.LV

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir brīvprātīga, politiski neitrāla biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi.

Zvērinātu advokātu birojs “Rasa un Ešenvalds” pārstāv un aizstāv klientu intereses dažāda veida jomās, tādējādi kā LRTK biedrs sniedzot atbalstu un veicinot Latvijas uzņēmējdarbības vides sakārtošanu kopumā.