Jaunumi

ZAB “Rasa un Ešenvalds” biroja partnerim Armandam Rasam ir izdevies panākt netaisnīga Administratīvās apgabaltiesas sprieduma atcelšanu, lieta tiks nosūtīta jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā

Zvērinātam advokātam un ZAB “Rasa un Ešenvalds” biroja partnerim Armandam Rasam ir izdevies panākt netaisnīga Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 2.novembra sprieduma atcelšanu, lieta tiks nosūtīta jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Lietas būtība īsumā: Ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu ZAB “Rasa un Ešenvalds” klients, kasācijas sūdzības pieteicējs, iekļauts riska personu sarakstā, jo ir iestājušies likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 31.punkta „c” apakšpunkta priekšnosacījumi. Lēmumā norādīts, ka laikā, kad pieteicējs ir bijis uzņēmuma amatpersona, ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad dienests ir pieņēmis lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu, nav pagājuši divi gadi.

Ar Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 2.novembra spriedumu pieteicēja pieteikums sākotnēji ticis noraidīts. Nepiekrītot Administratīvās apgabaltiesas spriedumam, pieteicējs vērsās tiesā, kur viņa intereses pārstāvēja  zvērināts advokāts un ZAB “Rasa un Ešenvalds” biroja partneris Armands Rasa.

Ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumu 2020.gada 28.maija spriedumu Senāts nosprieda atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 2.novembra spriedumu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajai apgabaltiesai.

Spriedumā Senāts ir izdarījis šādus būtiskus secinājumus: VID, domājot par to, vai konkrētajā gadījumā persona iekļaujama riska personu sarakstā:

  • ir jāizdara lietderības apsvērumi;
  • ir jānoskaidro, vai konkrētās lietas apstākļi kopumā liecina, ka ir apdraudēts mērķis, kādam likumdevējs bija ieviesis riska personu sarakstu – atturēt no uzņēmējdarbības vides negodprātīgus komersantus, lai veicinātu nodokļu iekasēšanu un sakārtotu uzņēmējdarbības vidi, kā arī cīņa ar fiktīvām komercsabiedrībām, kuru patiesais mērķis nav saimnieciskās darbības veikšana;
  • ir jāpamato, vai personas iekļaušana riska personu sarakstā ir samērīga un objektīvi nepieciešama;
  • ir jāvērtē, vai iekļaujamās personas rīcība ir bijusi par pamatu komersanta saimnieciskās darbības apturēšanai.
  • Komercreģistra ieraksti jāvērtē kā iestādei administratīvā procesa ietvaros, nevis kā jebkurai trešajai personai, kuras tiesības tiek aizsargātas ar deklaratīviem Komercreģistra ierakstiem. Senāts konstatēja Komerclikuma 224.panta astotās daļas pārkāpumu.